ห้องเรียนภาษา
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Multimedia room
Ruamwat.com
 
สื่อการเรียน-การสอน
 
ป้ายแสดงผล LED
 
จอแสดงผลดิจิตอล
 
ดูรายละเอียดของครุภัณฑ์ต่างๆ
 
ห้องซาวด์แลป Smart Lab
แล็ปคอมฯ Smart Teaching
ห้องเรียนอัจฉริยะ
 
 
รูปแบบห้องเรียนภาษา
ตัวอย่างการใช้งานห้องปฏิบัติ
การทางภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 
ขออภัยกำลังเพิ่มข้อมูล
ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Multimedia room
 

ระบบการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในห้องเรียน (ห้องเรียนอัจฉริยะ-Intelligent Room/IR)

 
เป็นการนำเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการสอนของครู และเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครูยุคใหม่
ทั้งยังสามารถยกมาตรฐานการศึกษาของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ 
พุทธศักราช  2542   มาตรา  24  ที่ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ( 5 ) ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ทางบริษัท อาย ไซน์ จำกัด จะได้นำเสนอเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ทั้งผู้สอนและผู้เรียน  อาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ที่เราได้คัดสรรและจัดวางไว้

เป็นระบบอย่างลงตัวในรูปแบบของการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนอัจฉริยะ  ที่มี

 
(1) รูปแบบวิธีสอนใหม่ ๆ

รูปแบบวิธีสอนใหม่ ๆ การสอนเสริมและแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่ ทางบริษัทอาย ไซน์ จำกัด
ได้คัดเลือกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอน
 
 
 

 
(2)  สื่อ  และเอกสาร

สื่อ และเอกสาร ที่เป็นทั้งเครื่องมือที่จะช่วยในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่ง ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป ชุดฝึก, V.D.O, CD-ROM, CAI, สไลด์, ชุดการสอนกิจกรรม 

เกม แผ่นภาพ คู่มือ หนังสืออ่านเพิ่มเติมต่างๆ รวมทั้งการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง ๆ เข้ามาช่วย

 
 

 

ทางบริษัทอาย ไซน์ จำกัด   จึงขอเสนอนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้วยผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อันประกอบด้วย

แบบฝึก /ชุดฝึก ชุดการเรียน ชุดการสอน
บทเรียนโมดูล บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์  ช่วยสอน

วีดีทัศน์ เกม/นิทาน/การ์ตูน สื่อต่าง ๆ ฯลฯ

 
 

ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทอาย ไซน์ จำกัด
ได้รวบรวมลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง ๆ ในรูปแบบของนวัตกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. นวัตกรรม IR การเรียนรู้ผ่าน วีดีทัศน์ ประกอบด้วย VDO, VCD, หรือ DVD ที่บันทึก

การเรียนการสอนกวดวิชาของสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ พร้อมด้วยคู่มือการเข้าระบบ

 

 
 

2. นวัตกรรม IR ในรูปแบบของเสียง (SOUND)  เป็นรูปแบบที่คล้ายกับการเรียนรู้ผ่าน

การเรียนการสอนกวดวิชาของสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ พร้อมด้วยคู่มือการเข้าระบบ

วีดีทัศน์ แต่จะเป็นในรูปของ CD เช่น การใช้เสียงเพลงในการช่วยเพิ่มบรรยากาศ

การเรียนภาษาอังกฤษ และนำเสนอในรูปแบบ

 

3. นวัตกรรม  IR  ในรูปแบบห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (LAB ) ของนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย  โดยแยกตามเนื้อหาวิชาต่างๆ

เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า

 

 

4. นวัตกรรม IR ที่ใช้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ (E-Learning )

อย่างเต็มรูปแบบ  ประกอบด้วยชุดเนื้อหาการเรียนการสอน บทเรียน รวมถึง การวัดผล

อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเลคทรอนิกส์ทั้งหมด และผู้ปกครองสามารถเข้ามาตรวจสอบ

ติดตามผลการเรียนของบุตรหลานได้ตลอดเวลาผ่านทาง INTERNET

 

5. นวัตกรรม IR ในรูปแบบของการรวบรวมหนังสือกวดวิชา ( E-BOOK) จากสถาบัน

กวดวิชาต่างที่น่าเชื่อถือนักเรียนศึกษาศึกษา ค้นคว้า  และ การรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษา (E-Book For Personnel )ไว้สาหรับให้บุคลากรของสถานศึกษาค้นคว้า

 

 

6. นวัตกรรม  IR ในรูปแบบห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์  (E- LIBRARY and LAB )

ที่ได้รวบรมเนื้อหาวิชาการ ต่าง ๆ มากมายไว้คอยให้บริการสืบค้น และทดลอง

หลายแขนงวิชา เช่น  วิชาฟิสิกส์  เคมี  คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์

 

 

 
นวัตกรรม IR ที่ใช้สำหรับพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่ทางบริษัทอาย ไซน์ จำกัด
ได้นำเสนอมานั้น บริษัทฯ รวบรวมและจัดทำเป็นระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ขึ้นโดยมีรายละเอียดของห้องเรียนประกอยด้วยดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

3. กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ แบบโต้ตอบได้ ใช้เทคโนโลยีอิเล็กโทรแมกเนติก

4. ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pen) ที่ใช้ควบคุมการทำงานบนกระดาษระบบอิเล็กโทรแมกเนติก
5. ไม้คฑา ใช้ควบคุมการทำงานบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ แทนปากกาและเมาส์ได้
6. โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน
7.ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA
9. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบ

10. โปรแกรมสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอน ประกอบด้วย

เป็นโปรแกรมที่สนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอน งานนำเสนอ ในรูปแบบฟลิปชาร์ด (Filpchart)พร้อมการแสดงไฟล์ภาพนิ่ง วีดีโอ และไฟล์เสียง

สามารถบันทึกการสอน จัดเก็บข้อมูลได้หลานรูปแบบ
มีข้อมูลบทเรียนสำเร็จรูป ข้อมูลรูปภาพ รูปทรง แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสาขาวิชาต่าง ๆ
และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ที่สามารถทำให้โปรแกรมสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
11. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดียระบบ  e- Learning  แบบโอเพ่นซอร์ส (Open Source )
12. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเสริมเชาว์ปัญญา  เป็นการพัฒนากระบวนการคิด
13. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ดาราศาสตร์
16. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทางภาษา
17. บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย
18. โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดีย  เป็นต้น

 
และในส่วนของนวัตกรรม IR  นี้ ทางบริษัทอาย ไซน์ จำกัด ยังได้มีการพัฒนา
รูปแบบการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะเป็นรูปแบบอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอีกด้วยเช่น

การจัดระบบห้องประชุมสัมมนาที่ทันสมัย (War Room)

การจัดระบบห้องเรียนที่มุ่งสู่โลกปัจจุบันและอนาคตที่ทันสมัย ที่สามารถ

เผยแพร่ข้อมูลได้สองทาง ที่โต้ตอบกันได้ทุกมุมโลก (Media Center Room)

 

 

 
 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2018 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com